شرکت آذر ساچمه تبریز

بیلت سربی


    این ترکیب وجود ندارد.


    این شرکت توانایی تولید بیلت سربی برای نیاز تولید کنندگان مفتول سربی با آلیاژهای درخواستی مشتریان خود را دارد.